Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tag: European Union

Being a European Citizen- Empower Civic Participation”

19 Shtator 2019…
Një ditë intensive, me takime të ndryshme ✔️
Dita filloi me një takim zyrtar në sallën e Mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, ku përveç anëtareve të delegacionit slloven, pjesë u bë edhe Zv. Ambasadorja e Ambasadës Sllovene në Shqipëri zj. Milena Radenkovic 
Kryetarja e Bashkisë zj. Majlinda Bufi u shpreh e nderuar dhe mirënjohëse për prezencën e Zv. Ambasadores në këtë takim, e cila shënon një bashkëpunim të mëtejshëm jo vetëm midis dy instuticioneve , por dhe ndërmjet dy komuniteteve 
Gjatë këtij takimi diskutuam rreth rëndësisë që ka angazhimi i qytetarëve në vendimmarrje në promovimin e një qeverisje të mirë dhe transparente.
Axhenda vijoi me takime në qendrën e Sapunit Organik Roskovec, ku anëtaret e delegacionit slloven u njohën më nga afër me prodhimin artizanal të tij.
Vizita u pasua më një takim me gratë e kursit të rrobaqepsisë dhe vizitë në biznesin e një nga përfitueset nga thirrja për projekt propozime nga gratë sipërmarrëse, financuar nga Bashkia Roskovec, thirrje e cila synon fuqizimin ekonomik të grave.
Vizita dy-ditore e delegacionit slloven u përmbyll me një takim masiv, ku të pranishëm ishin : përfaqësuesja e projektit “Bashkitë për në Evropë” zj. Alda Dekovi,qindra qytetarë, intelektualë, të rinj dhe të reja.
Të pranishmit u njohën me praktikat më të mira për rritjen e pjesëmarrjes qytetare në Bashkimin Evropian  veçanërisht në Slloveni. 
“Takime të tilla synojnë forcimin e bashkëpunimit të qytetit të Roskovecit me bashki dhe organizata evropiane, për të krijuar hapësira zhvillimi në fusha të ndryshme të qytetit”- u shpreh Kryetarja e Bashkisë zj. Majlinda Bufi.
Gjithshtu zj. Bufi theksoi se Bashkia e Roskovecit po punon për të mbështetur qytetarët në rritjen. E njohurive dhe informacioneve mbi Bashkimin Evropian, me qëllim që të jemi më afër BE-së. 
#Tëjeshqytetarevropian #Fuqizimipjesëmarrjesqytetare
#Evropapërqytetarët
#KëndiBE
#BashkiaRoskovec
———————————————————————————————————–
September 19, 2019 …
An intense day, with various meetings ✔️
The day began with an official meeting in the City Council Meeting Room, where besides the members of the Slovenian delegation, was invited the Vice Ambassador of the Slovenian Embassy in Albania, Ms. Milena Radenkovic 
The Mayor of Ms. Majlinda Bufi expressed her gratitude and appreciation for the presence of the Vice Ambassador to this meeting, which marks further cooperation not only between the two institutions, but also between the two communities 
During this meeting we discussed the importance of engaging citizens in decision-making in promoting good and transparent governance.
The agenda continued with meetings at the Roskovec Organic Soap Center, where members of the Slovenian delegation became more familiar with its artisanal production.
 The visit was followed by a meeting with women of the tailoring course and a business visit by one of the beneficiaries of the call for project proposals by women entrepreneurs, funded by the Municipality of Roskovec, a call aimed at the economic empowerment of women.
The two-day visit of the Slovenian delegation ended with a massive meeting attended by the representative of the project “Municipalities for Europe” zj. Alda Dekovi, hundreds of citizens, intellectuals, young and young.
The participants were introduced to the best practices for increasing citizen participation in the European Union – especially in Slovenia. 
“Such meetings aim to strengthen the cooperation of the city of Roskovec with European municipalities and organizations to create development spaces in different areas of the city” – said the Mayor. Majlinda Bufi.
Also Mrs. Bufi underline that the Municipality of Roskovec is working to support citizens in growth knowledge and information about the European Union in order to be closer to the EU. 
#EuropeanCitizens  #EmpoweringCitizenParticipation
#EuropeforCitizens
#RoskovecMunicipality
[lsvr_gallery images=”10609,10610,10611,10612,10613,10614,10615,10616,10617,10618,10619,10620,10621,10622,10623,10624,10625,10626,10627,10628,10629,10630,10631,10632,10633,10634,10635,10636,10637,10638″ items_per_row=”4″ masonry=”yes” click_action=”lightbox”]  

Facebook
Facebook