INFORMACION PËR PARAQITJEN E NJË KËRKESE/ANKESE PRANË BASHKISË ROSKOVEC

Çdo qytetar i cili ka një kërkesë ose ankesë të caktuar në Bashkinë Roskovec dhe Njësitë Administrative Kuman, Kurjan dhe Strum, duhet të paraqitet në zyrën e informacionit dhe marrdhënieve me publikun në Bashkinë Roskovec. Punonjësit e kësaj zyre pajisin qytetarin me formatin tip të kërkesës ose ankesës në mënyrë që të plotësohet dhe nënshkruhet nga ana e tij bashkë me një dokument identifikimi, i cili do ti bashkëngjitet kërkesës ose ankesës.

Për çdo kërkesë ose ankesë të depozituar  Bashkia Roskovec i përgjigjet qytetarit brenda 10 (dhjete) ditëve , duke i dhënë një kopje të përgjigjes dorazi në zyrën e informacionit dhe marrdhënieve me publikun ose duke i’a dërguar zyrtarisht në adresën e banimit nëse qytetari nuk paraqitet në këtë zyrë për ta tërhequr dorazi.

Për çdo paqartësi mund të kontaktoni koordinatorin per te drejten e informimit z.Isa Hoxha , në numrin e telefonit: 0692988666 ose ne adresën  e-mail: isahoxha39@yahoo.com