Ky pyetësor është krejtësisht anonim, nuk mbledh asnjë të dhënë personale sensitive dhe realizohet nga Këshilli i Bashkisë Roskovec. Qëllimi i tij është vëtëm për marrjen e opinionive të banorëve për hartimin e raportit vjetor të punes së Këshillit të Bashkisë për vitin 2020.