Të dhëna për vendodhjen e zyrave të Bashkisë Roskovec , orari i punës, emrat dhe kontakteve te zvëndëskryetarëve dhe drejtorëve përkatës:

Me urdherin e Kryetarit  të Bashkisë Roskovec nr.36 datë 15.06.2016 Kordinator për të drejtën e Informimit është caktuar Zvëndëskyetari: 

  • Isa Hoxha, e-mail:isahoxha39@yahoo.com

Në katin e dytë  të godinës  së Bashkise Roskovec  ndodhen dy Zevendeskryetare për shëndetësine, arsimin,kulturën , sportin dhe marrdhëniet me komunitetin:

Në godinën e Bashkisë Roskovec kati I dytë ndodhen dy drejtori:

  • Drejtoria Ekonomike me Drejtor Selman Çepele, e-mail:

selman.cepele@yahoo.com, tel:068 44 590 09

  • Drejtoria Juridike dhe Burimeve Njerëzore me Drejtor Evisa Mustafaj, e-mail: mustafaj@yahoo.com

Në Pallatin e Kulturës Roskovec kati I dytë ndodhet Drejtoria e Kulturës, Artit dhe Sporteve:

  • Drejtor I Kulturës, Artit dhe Sporteve me Drejtor Thoma Goga, e-mail:  gogathoma@yahoo.com,

Në Njësinë Adiministrative Kuman ndodhen tre drejtori:

  • Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit me Drejtor Rakip Hazizaj, e-mail: rakip.hazizaj@yahoo.com, tel: 0698178936
  • Drejtoria eShërbimeve Publike me Drejtor Arben Dukaj, e-mail:  dukaj_a@live.com, tel: 069 54 510 24;
  • Drejtoria e Bujqësisë me Drejtor Asqeri Dyle

Orari i punës në Bashkinë Roskovec është nga dita e hënë deri në ditën e premte , 8 00– 16 00