Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/bashkiar/public_html/wp-content/plugins/js_composer-bk/include/classes/core/class-vc-mapper.php on line 111
Shpallje publike - Bashkia Roskovec
Në bazë të pikës 2 të nenit 27 të Ligjit nr. 139/2015 „Për Vetqeverisjen vendore“; të shkronjës „c“ të pikës 5, të pikës 6 dhe 7, kreu I, të pikës 1, 2, 3 dhe 10 kreu II, si dhe kreu IV të Udhëzimit nr. 1 datë 18.07.2012 „Për procedurat e dhënies me qira të tokave bujqësore të pandara“, Urdhërit të Brendshëm të Kryetarit të Bashkisë Roskovec, nr. 165, datë 20.11.2020, „Për krijimin e Komisionit të qiradhënies së tokës bujqësore të pandarë“;
Bashkia Roskovec shpall procedurën e dhënies me qira të tokës bujqësore vetëm për shfrytëzimin e saj për veprimtari bujqësore, konkretisht:
– Pasurinë nr. 406/1, ZK 3196, qyteti Roskovec, me sipërfaqe 6 ha, (60000 m2).
Ftohen të gjithë të interesuarit (çdo person fizik dhe juridik, vendas ose i huaj) të depozitojnë kërkesat e tyre pranë Bashkisë Roskovec brenda datës 21.02.2021.
Çdo subjekt i cili kërkon të marrë me qira tokën bujqësore, të paraqesë pranë Bashkisë Roskovec:
1. Një kërkesë me shkrim drejtuar kryetarit të bashkisë Roskovec, ku të përfshihen edhe:
– Të dhënat e kërkuesit;
– Sipërfaqja dhe vendndodhja e tokës bujqësore, e cila kërkohet të merrt me qira, e identifikuar numrat kadastralë përkatës, të reflektuar në dokumentacionin e DAMT-së së Qarkut ose me numrin e pasurisë të reflektuar në dokumentacionin e Zyrës Vendore të Regjistrimit të Pasurisë së Paluajtshme(ZVRPP);
– Afati i qirasë;
Referuar legjislacionit, tokat bujqësore të pandara jepen me qira për afate kohore, si më poshtë vijon:
a) deri në 10(dhjetë vjet), kur destinohen për kultivim të bimëve të arave, eterovajore dhe bimëve dekorative.
b) Deri në 35(tridhjetë e pesë) vjet, kur destinohen:
• Për krijimin dhe kultivimin e vreshtave;
• Për krijim pemëtoresh me specie dru frutorë, mosha biologjike e të cilëve përkon me këtë kohëzgjatje kultivimi dhe me rentabilitet ekonomik;
• Për ndërtim serash e kultivim të bimëve në to;
• Për fidanishte.
c) Deri në 99(nëntëdhjetë e nëntë) vjet, kur destinohen:
• Për krijim ullishteje;
• Për krijim pemëtoreje me dru frutorë, si kulturat arrore dhe specie të tjera, mosha biologjike e të cilave përkon me këtë kohëzgjatje.
– Veprimtaria bujqësore që do të zhvillohet mbi tokën e marrë me qira, duke përcaktuar kulturat bujqësore ose specie e bimëve me të cilat lidhet kjo veprimtari;
– Aspektet kryesore të teknologjisë që do të aplikohet në kultivimin e bimëve, si dhe përpunimin e produkteve;
– Investimet kryesore mbi infrastrukturën(kullim, ujitje, sistemimin etj,), të shprehura në tregues, fizikë dhe monetarë, si dhe investimet e lidhura me mbjelljen e kultivimin e bimëve dhe me përpunimin e produkteve etj;
– Burimet e financimit që garantojnë investimin, të shprehura në vlerë monetare;
– Ndikimin e investimit në rritjen e numrit të të punësuarve në bashkinë përkatëse;
– Propozimin për çmimin e ofruar për marrjen e tokës bujqësore me qira (lekë/ha në vit)
Referuar legjislacionit, çmimi dysheme i dhënies së tokës bujqësore me qira, nuk mund të jetë më i ulët se 6000(gjashtë mijë) lekë/ha, në një vit kalendarik.
2. Kërkesës i bashkëlidhet vërtetimi i lëshuar nga DAMT-ja e qarkut, ku tregohet kategoria e resursit të tokës bujqësore, siç rezulton në dokumentacionin kadastral, si dhe informacion për gjendjen e pronësisë së saj.
3. Gjithashtu kërkesës i bashkëlidhet dhe një plan i hollësishëm i zhvillimit të biznesit.
Për shpalljen e fituesit, procedura e garës për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave të dorëzuara, do të zhvillohet në Bashkinë Roskovec në datën 03.02.2021, ora 10:00.
Në momentin e hapjes së kërkesë-ofertave mund të marrin pjesë edhe ofertuesit ose përfaqësuesit e tyre, të pajisur me prokurë dhe dokument identifikimi.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

escort adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort hatay escort ığdır escort ısparta escort istanbul escort izmir escort izmit escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort manisa escort mardin escort mersin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort sakarya escort samsun escort şanlıurfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort