Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dëgjesa publike për hartimin e “Buxhetit 2020”

Në bazë të ligjit Nr. 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”, ligjit Nr 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” , ligjit 68/2017, “ Për Financat Vendore” dhe akteve nënligjore në zbatim të tij, ju njoftojmë se do të zhvillohen dëgjesa publike për hartimin e “Buxhetit 2020”.
Këto takime kanë si qëllimin kryesor bashkëpunimin dhe mbledhjen e rekomandimeve të cilat do të shërbejnë në hartimin e “Buxhetit 2020” .

Ftojmë çdo banorë të komunitetit të Roskovecit dhe të gjithë palët e interesuara të bëhen pjesë e kësaj dëgjese duke garantuar një proces transparent dhe gjithëpërfshirës!

Për cdo të interesuar i cili kërkon të njihet me materialin mund të paraqitet pranë zyrës së Informacionit të Bashkisë Roskovec.

Duke ju falenderuar paraprakisht për bashkëpunimin!

Facebook
Facebook