Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Shërbime Publike

Shërbimet në Bashkinë Roskovec

-Planifikimi I Territorit

 1. Informim në lidhje me zhvillimin e pronës sipas PPV apo PDV;
 2. Hartimi I PDV-ve (Bashki ose privat);
 3. Hartime gentplan I azhorniuar I pronës (për leje zhvillimi, për deklarime paraprake);
 4. Konfirmimpër vijen kufizuese të Bashkisë Roskovec;
 5. Leje ndërtimi;
 6. Rishikim I kushteve të lejes së ndërtimit;
 7. Shtyrja e afatit të lejes së ndërtimit;
 8. Llogaritje e taksës së ndikimit ne infrastrukturës
 9. Konfirmim I lejes së ndërtimit;
 10. Konfirmim I akt-kontrolleve të objektevetë miratuame leje ndërtimi;
 11. Aktet e kontrollit të fazave të ndërtimit;
 12. Shqyrtim I proçedurës së kalimit në pronësi të pasurive të paluajtëshme të ndërtuara deri në 10.08.1991;
 13. Deklaratë për kryerje punimes;
 14. Autorizim per kryerje punime ndertimi

Tokat bujqesore

 1. Pajisje me vërtetim mbi përcaktimin e kategorisë së tokës bujqësore;
 2. Pajisje me vërtetim që ka qënë anetar I ish-kooperativave/ ish ndermarjeve bujqesore bujësore deri në 01 gusht 1991;
 3. Pajisje me me vërtetim të tokës në pronësi/përdorim;
 4. Pajisje me vërtetim për ushtrim aktiviteti bujqësor dhe blektoral;
 5. Pajisje me aktin e marrjes së tokës në pronësi;
 6. Pajisje me vërtetim për pagesën e taksës për tokën bujqësore dhe ndërtesën;
 7. Dërgim dokumentacioni mbi studimin dhe përcaktimin e kategorisë së tokës;
 8. Pajisje me deklaratë kufitarësh;
 9. Pajisje me vërtetim që është furnizuar me tokë (për efekt dalje jasht kufiri);
 10. Pajisje me vërtetim që nuk është furnizuar me tokë bujqësore;
 11. Pajisje me akt shitje;
 12. Pajije me vërtetim për arkëtim akt-shitje;
 13. Dërgim dokumentacioni për regjistrimfillestar të tokës bujqësore;
 14. Dërgim dokumentacioni për regjistrim fillestar tokë troje;

Prona

 1. Pajisje me konfirmim Kufizim pronë private me pronë shtetërore;
 2. Pajisje me vërtetim trajtim me tokën (arë) sipas ligjit nr.7501;
 3. Pajisje me konfirmim për pronat e Bashkisë;

Taksat dhe tarifat vendore

 1. Përfitim regjistrimi subjekti në zyrën e taksave dhe tarifave vendore;
 2. Pajisje me vërtetim të pagesës për taksat dhe tarifave vendore;
 3. Përfitim reduktimi të taksës familjare;
 4. Përfitim përjashtimi nga taksa e pastrimit dhe pagesat UKT (pensionist/invalid);
 5. Pajisje me njoftim vlersimi tarifor;

Strehimi

 1. Përfitim nga programet e strehimit social;
 2. Pajisje me vërtetim si I pastrehe;

Shërbimi Social

 1. Përfitim bursë studimi brenda vendit;
 2. Përfitim ndihmë ekonomike;
 3. Përfitim pagese për paraplegjik dhe tretraplegjikë;
 4. Përfitim pagese për verbëri;
 5. Përfitim pagese për shtesë invaliditeti;
 6. Përfitim pagese për aftësi të ndryshme;
 7. Përfitim ndihme ekonomike për shërbim kujdestarie për të mitur;
 8. Pajisje me vërtetim të të ardhurave ekonomike;

Shërbimi publik i varrimit

 1. Pajisje me leje varrimi;
 2. Pajisje me leje zhvarrimi;

Ushqimi dhe Veterinaria

 1. Pajisje me çertifiaktë shëndetësore veterinare për gjedhët;
 2. Pajisje me çertifikatë shëndetësore veterinare për bagëtitë e imta;
 3. Pajisje me èertifikatë shëndetësore veterinare të nënprodukteve të mishit;
 4. Pajisje me çertifikatë shëndetësore veterinare të nënprodukteve të qumsjit;

Emergjenca Civile

 1. Përfitim ndihme financiare në rast fatkeqësie natyrore;

Arkiva
1.Pajisje me fotokopje dokumenti arkivor;
Gjëndja Civile

 1. Çerftifikatë për lidhje martese midis dy shtetasve shqipëtar;
 2. Çerftifikatë lidhje martese midis një shtetasi shqipëtar dhe një shtetasi të huaj;
 3. Çertifikatë akt-martese dhe akt-lindje për jashtë shtetit;
 4. Pajisje me proçesverbal për njohje atësie;
 5. Pajisje me proçesverbal për bashkim familjarë;
 6. Pajisje me proçesverbal për veçim familjar;
 7. Rregjistrim lindje
 8. Rregjistrim I të vdekurve;
 9. Çertifikatë Personale;
 10. Çertifikatë familjare;
 11. Çertifikatë martes;
 12. Pajisje me vërtetim banimi;

 

Shkarko

Shkarko

Facebook
Facebook