Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Mbledhja e Këshillit Bashkiak

Në mbështetje të ligjit Nr.139/2015”Për  VetëqeverisjenVendore”,Neni 17,53 i tij,njoftoheni se ditën e Premte datë24.01.2020,ora 1500, te salla e mbledhjeve të këshillit ,organizohet mbledhja e Këshillit Bashkiak,mbledhje e radhës, me rend dite :

1. Informacion mbi Vendimet e Këshillit të mbledhjes së muajit Dhjetor 2019.
2. Mbi miratimin e mandatit të anëtarit të Këshillit të Bashkisë Roskovec.
3. Për dhënien e Ndihmës Ekonomike nga fondi i kushtëzuar deri në6% për periudhën 1-31 Dhjetor 2019.
4. Për miratimin e kritereve për familjet në nevojë që do të trajtohen me Ndihmë Ekonomike,nga fondi i kushtëzuar deri në 6% për bllok-ndihmën për vitin 2020.
5. Për një ndryshim në VKB Nr.116 datë 20.12.2019 “Për miratimin e buxhetit,numrit maksimal të punonjësve të bashkisë dhe ndërmarrjeve vartëse si dhe niveli maksimal i pagave për vitin 2020”.
6. Për ndryshim të Buxhetit 2020 nga zbatimi i projektit “Forcimi i mekanizmit të kordinuar të referimit të rasteve të dhunës në familje në Bashkinë Roskovec” me financim të UNDP-së
7. Për një ndryshim në Vendimin Nr.105 datë 22.11.2019 “Për miratimin e Paketës Fiskale për vitin 2020”.
8. Për miratimin e listës së inventarit të pronave pyje/kullota që transferohen në pronësi të Bashkisë Roskovec.
9. Për një shtesë të listës së inventarit,miratuar me VKM Nr.1210 datë 11.12.2009 “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore,në Komunën Kuman,të Qarkut të Fierit”
10. Për një ndryshim në listën e inventarit,miratuar me VKM Nr.770 datë 24.09.2010 “Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike,shtetërore që transferohen në pronësi ose në përdorim të Bashkisë Roskovec,të Qarkut të Fierit”.
11. Informacion mbi vendimin për miratimin e tarifave të shërbimit të furnizimit me ujë dhe largimin e ujërave të ndotura për shoqërinë Ujësjellës-Kanalizime Sh.A Roskovec.
12. Informacion drejtuar Këshillit nga Ujësjellës-Kanalizime Sh.A Roskovec.
13. Të ndryshme.
Facebook
Facebook