-Në mbështetje të ligjit Nr.139/2015”Për  Vetëqeverisjen Vendore”,Neni 17,53 i tij,njoftoheni se ditën e Premte  datë 29.01.2021,ora 1400, në sallën e Këshillit ,organizohet mbledhja e Këshillit Bashkiak mbledhje e radhës.Lutemi të paraqiteni në mbledhje me maska.Rendi i ditës:

 

  1. Miratimi i rendit të ditës së mbledhjes.
  2. Informacion mbi Vendimet e Këshillit të mbledhjes së muajit Dhjetor 2020.
  3. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar të Këshillit Bashkiak.
  4. Për dhënien e Ndihmës Ekonomike nga fondi i kushtëzuar deri në 6% për periudhën 1-31 Dhjetor 2020.
  5. Për miratimin e kritereve për familjet në nevojë që do të trajtohen me ndihmë ekonomike,nga fondi i kushtëzuar deri në 6% për bllok-ndihmën për vitin 2021.
  6. Për anulim të VKB Nr.100 datë 30.12.2020 “Për miratimin për aplikim të Bashkisë Roskovec në partneritet me subjektin/subjektet privat përkatës,në programin “IPARD II”,thirrja III-të,të AZHBR-së.
  7. Për miratimin e përdorimit të fondeve të trashëguara nga viti 2020 (të korektuara).
  8. Diskutime dhe komente të qytetarëve.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).