1. Drejtor: Vakant
  2. Përgjegjës Sektori i Bujqësisë dhe Veterinarisë: Asqeri Ruko
    Email: asqeri.ruko@bashkiaroskovec.gov.al