Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Procedura për Shërbimin Publik të Varrimit Shërbimi i Varrimit

Procedura për Shërbimin Publik të Varrimit Shërbimi i Varrimit

Lista e dokumenteve të kërkuara

Për çdo shërbim varrimi kërkohen dokumentet:

1.Leje varrimi, lëshuar nga Zyra e gjendjes Civile ku i ndjeri ka vendbanimin

2.Dokument që vërteton vdekjen(skedë vdekjeje), lëshuar nga organi shëndetësor përgjegjës vetëm për ditët e pushimit që nuk mund të sigurohet leja e varrimit.

3.Certifikate vdekje dhe leje transporti të kufomës, lëshuar nga autoriteti konsullor shqiptar, vetëm në rastet kur kufoma tranportohet nga një shtet tjetër.

Shërbimi i Zhvarrimit të zakonshëm nga nëntoka.

a) Lista e dokumenteve të nevojshme për mbetjet mortore(eshtra) që do të transferohen brenda territorit të varrezave të Bashkisë Roskovec:

  • Kërkesë me shkrim për zhvarrim mbetjesh mortore drejtuar Ndërmarrjes së Pastrim Gjelbërimit dhe Mirëmbajtjes së Varrezave e cila duhet të jetë e nënshkruar nga familjarët e të ndjerit/es shoqëruar me dokumentet si më poshtë: Certifikate vdekjeje të të ndjerit që do të zhvarroset /en Certifikatë të trungut familjar të të ndjerit dhe/ose Dëshmi trashëgimie/testamentare nëse qytetari disponon. (Kërkuesi të respektojë radhën e trashëgimtarëve ligjorë, pasi mban përgjegjësi ligjore për kërkesën e tij, në rast konflikti me familjarët e të ndjerit/es).
  • Kopje e kartës së identitetit të kërkuesit ose kërkuesve.

b) Ne rastin e transferimit të mbetjeve mortore (eshtra) që do të transferohen në njësi administrative të tjera përveç dokumentacionit të mësipërm nevojitet edhe:

  • Miratim për pranimin e mbetjeve mortore, lëshuar nga njësia administrative ku do të transferohen eshtrat.

c) Lista e dokumenteve për mbetjet mortore(eshtra) që do të transferohen/ekstradohen në shtete të tjera përveç dokumenteve të cituara në pikën a kërkohet gjithashtu dhe:

  • Miratimi për futjen e mbetjeve mortore, lëshuar autoriteti konsullor i shtetit ku do të cohen eshtrat.

Shërbimi i zhvarrimit të zakonshëm nga nëntoka kryhet pas kalimit të një periudhe 15 vjeçare nga viti i varrimit. Varri i liruar pas zhvarrimit do të përdoret nga Ndërmarrja për varrim të ri.

Për informacion të mëtejshëm mund të kontaktoni Përgjegjësin e Sektorit të Varrezave Publike të Bashkisë Roskovec me zyrë në Kuman Z. Neshat Kapo.
Numer telefoni: 068 637 0888
Facebook
Facebook