Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

VENDIMET E KESHILLIT 27.02.2023

Këthim përgjigje mbi verifikimin e ligjshmërisë së vendimit Nr. 20 të Këshillit të Bashkisë Roskovec të miratuar në mbledhjen e dates 27.02.2023.

VENDIM PER DHENIEN E NDIHMES EKONOMIKE NGA FONDI I KUSHTEZUAR DERI 6% PER PERIUDHEN 1-31 JANAR 2023

VENDIM PER DHENIEN E TITULLIT QYTETAR NDERI Z.LLAMBI BLIDO

VENDIM PER DHENIEN E STATUSIT DESHMORE I ATDHEUT PER Z.QAZIM FETAH CEPELE

VENDIM PER DHENIEN E TITULLIT QYTETAR NDERI Z.MYSTEHAK XHEMALI

VENDIM PER DHENIEN E TITULLIT QYTETAR NDERI Z.NEBI HOXHA

VENDIM PER FALJEN E TAKSES SE TOKES, TARIFES SE MIREMBAJTJES TE INFRANSTRUKTURES SE UJITJES DHE KULLIMIT SI DHE TARIFES SE UJITJES PER VITIN 2023 FERMERVE QE U DEMTUAN SERA T NGA FATKEQSIA NATYRORE E DATES 17.12.2022

VENDIM PER HAPJEN E CERDHES PUBLIKE NE QYTETIN E ROSKOVECIT, INSTITUCION QE KUJDESET PER RRITJEN DHE EDUKIMIN E FEMIJEVE DERI NE MOSHEN TRE VJEC

VENDIM PER MBARIMIN PARA KOHE TE MANDATIT TE ANETARIT TE KESHILLIT TE BASHKISE ROSKOVEC

VENDIM PER MIRATIM TE PERDORIMIT TE FONDIT REZERVE PER VITIN 2023

VENDIM PER MIRATIMIN E MARREVESHJES DHE PJESEMARRJEN E BASHKISE ROSKOVEC NE SUBJEKTE ME KOMPETENCA TE PERBASHKETA ME QELLIM KRYERJEN E SHERBIMEVE TE TRAJTIMIT TE MBET JEVE

VENDIM PER MIRATIMIN E NDRYSHIMEVE NE VENDIMIN E KESHILLIT BASHKIAK NR. 98, DATE 23.12.2022 PER MIRATIMIN E BUXHETIT, NUMRIT MAKSIMAL TE PUNONJESVE TE BASHKISE DHE TE NDERMARJEVE V ARTESE TE BASHKISE PER VITIN 2023

VENDIM PER MIRATIMIN E PROCESVERBALIT TE MBLEDHJES SE KESHILLIT BASHKIAK PER MUAJIN SHKURT 2023

VENDIM PER MIRATIMIN E RAPORTIT TE VLERSIMIT DHE PARASHIKIMIT AFATMESEM TE TE ARDHURAVE 2024-2026

VENDIM PER MIRATIMIN PER DHENIEN NE PERDORIM PERKOHESISHT TE MJETIT TEKNOLOGJIK NE PRONESI TE BASHKISE ROSKOVEC

Facebook
Facebook