Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Transporti

DREJTORIA E TRASNPORTIT
Harton dhe zbaton politikat ne fushen e transportit,te sinjalistikes etj.
Pergatit materiale per miratim ne Keshillin Bashkiak sipas legjislacionit ne fuqi.
Permbledh dhe pergatit dokumentacionin e duhur per licencime dhe certifikim ne fushen e transportit per ti paraqitur prane komisionit te licencimit.
Kriteret që duhet të plotësoj një shoqëri transporti/ taksi për tu liçensuar janë:
Për Drejtuesit

 • Formulari I vetdeklarimit
 • Regjistrimi në QKB
 • Çertifikat e Aftësive Profesionale (CAP)/ dëshmia e Taksistit për taksitë
 • Leje Drejtimi D
 • Dëshmi Penaliteti
 • Vertetim Banimi

Për automjetin

 • Leje qarkullimi
 • Polica e Sigurimit
 • Çertifikata e kontrollit teknik
 • Vertetim nga DRSHTRR që plotëson komoditetin për transportin e udhëtarëve/ Akt  vlersimi për plotësimin e komoditetit për shërbim taksi
 • Çertifikata e Taografit/ Çertifikata e Taksmetrit për taksitë
 • Dokument nga një institucion banker ose financiar që vertëton gjëndje të qendrueshme financiare

 
 
 

Facebook
Facebook