Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

NJOFTIM :

Njoftim për konsultim publik të projekt-vendimit “Për disa shtesa në VendiminNr.88 datë 22.11.2020 “Për miratimin e Paketës Fiskale për vitin 2021”
Në mbështetje të ligjit Nr.139/2015” Për Vetëqeverisjen Vendore”, Neni 18 i tij,Këshilli Bashkiak përpara shqyrtimit dhe miratimit të akteve zhvillon konsultime publike.Në kuadër të këtij procesi,Këshilli Bashkiak publikon në faqen zyrtare të Bashkisë Roskovec (www@bashkiaroskovec.gov.al),në ndërfaqen e Këshillit Bashkiak të gjitha projekt-vendimet që dotë kalojnë në procesin e konsultimit publik,sipas parashikimeve të ligjit Nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik” si dhe Rregullores së Këshilit Bashkiak për konsultimet publike. Për këtë qëllim, mirëpresim cdo koment dhe sugjerim Tuajin,për projekt-vendimet të cilat janë të publikuara si më sipër dhe do të trajtohen në mbledhjen e muajit Mars. Komentet dhe sugjerimet duhet të dërgohen në adresën e-mail :Arlinda.Hajdini@sociale.gov.al,ose me shkresë pranë protokollit të Bashkisë Roskovec brenda datës 30.03.2021 ora 1500

Facebook
Facebook