VITI MBAREKOMETAR I SKENDERBEUT

Ditën e premte më datë 9 Shkurt, ora 12.00, në Pallatin e Kulturës, zhvillohet veprimtaria kult- artistike për figurën e Skëndërbeut. Do të marrin pjesë shkrimtarë, artistë, intelektualë dhe historianë.

Jeni të ftuar të merrni pjesë për të nderuar Heroin tonë Kombëtar.

 

Mundësi për të rinjtë

Albanian Scholarship Effort (ASE) ka hapur zyrtarisht aplikimin për gjeneratën e parë të nxënësve shqiptarë! Nxënësit do të perfitojnë konsultim dhe mentorim falas 2 vjeçar nga lidera shqiptare internacional të cilët studiojnë ose kanë studiuar në institutet akademike internacionale me prestigjoze në botë!

Për çdo nxënës ambicioz dhe me nota të shkëlqyera nga mosha 12-17 vjeç të cilët dëshirojnë të studiojnë në institutet akademike më prestigjoze në botë dhe tregojnë potencialin për të qënë lider, nxitoni të aplikoni!

ASE tani ka edhe një website me më shume info mbi konsulentet dhe mbi programin: http://albanianscholarshipeffort.strikingly.com/

Ky është formulari i aplikimit; gjithashtu mund të gjendet edhe në faqen:
https://docs.google.com/…/1hVZMK_ocM2Y-KoGdWD6_Et…/viewform…

Kjo është paketa e informacionit e cila i shërben nxënësve shqiptarë, jo vetëm deri në moshën 15 por dhe deri në atë universitare. Është akoma në punë e sipër por shumica e informacionit është në të:
https://docs.google.com/…/1dASJsFbpX36KcBaUl5xZc7tkG4…/edit…

Për të gjithë nxënësit të cilët janë të interesuar për të aplikuar të paraqiten për me tepër informacion pranë zyrës së Menaxhimit të Projekteve Sociale, Bashkia Roskovec.

Mbledhja e Këshillit Bashkiak

Njoftim për mbledhje!

Ju njoftojmë se ditën e premte , datë 19. 01. 2018 , ora 15:30, në sallën e mbledhjeve të Këshillit, do të zhvillohet mbledhja e parë e Këshillit Bashkiak për vitin 2018.
Ju rikujtojmë se mbledhjet e Këshillit Bashkiak janë të hapura dhe të interesuarit janë të ftuar të marrin pjesë!

Hapet thirrja e parë për Projekt Propozime e Programit ReLOaD

BASHKIA ROSKOVEC NË PARTNERITET ME PROGRAMIN ReLOaD SHPALL:  

THIRRJE PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E PROJEKT PROPOZIMEVE NË PROGRAMIN RAJONAL PËR DEMOKRACINË LOKALE NË BALLKANIN PERËNDIMOR

(ReLOaD)

Programi Rajonal për Demokraci Lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD) financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në gjashtë vende të Ballkanit Perëndimor, përfshirë: Shqipërinë, Bosnjën dhe Hercegovinën, Kosovën*, ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, Malin e Zi dhe Serbinë. Qëllimi i përgjithshëm i programit ReLOaD është që të fuqizojë demokracitë pjesëmarrëse dhe procesin e integrimit në BE në Ballkanin Perëndimor, duke e fuqizuar shoqërinë civile që të jetë pjesë e proceseve të vendimmarrjes si dhe duke kontribuar dhe mundësuar një mjedis ligjor dhe financiar inkurajues për shoqërinë civile.

 Qëllimi specifik i këtij programi është fuqizimi i bashkëpunimit ndërmjet njësive të pushtetit lokal dhe shoqërisë civile në Ballkanin Perëndimor, duke inkurajuar zbatimin e modelit te suksesshëm të realizuar në Bosnje dhe Hercegovine lidhur me financimin e organizatave të shoqërisë civile (OSHC) nga buxheti i pushtetit lokal ne përputhje me prioritet lokale

 Programi ReLOaD do të promovojë sinergji ndërmjet njësive të pushtetit lokal dhe OShC-ve duke kontribuar në rritjen e cilësisë së jetesës në rreth 50 njësi të pushtetit vendor në gjithë Ballkanin Perëndimor të cilat priten të përfshihen dhe të kenë përfitime direkt në procese vendimmarrëse, gjithëpërfshirëse dhe transparente. Programi do ë zbatohet për një periudhë 36 mujore. ReLOaD në Shqipëri pritet të zbatojë rreth 50 projekte të OSHC-ve në 12 bashkitë  partnere dhe të ofrojë shërbime të përmirësuara dhe të shumëllojshme për qytetarët që marin shërbime në këto bashki.

 Bashkia Roskovec dhe programi ReLOaD fton të gjitha Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC-të) në Shqipëri që të paraqesin projekt-propozime që janë në përputhje me objektivat zhvillimore të bashkisë Roskovec  dhe janë në përputhje me prioritetet e përcaktuara më poshtë:

  1. Përfshirja sociale e grupeve në nevojë me fokus tek gratë dhe të rinjtë.
  2. Fuqizimi i bashkëpunimit të aktorëve të ndryshëm (publik dhe jo publik) për një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm.
  3. Forcimi i demokracisë vendore, nëpërmjet rritjes së pjesëmarrjes së komunitetit në vendimmarrje.

 Shuma e fondeve për projektet e miratuara do të jetë prej 650.000 Lek deri 4.500.000 Lek.

 OShC-të lejohen që të dorëzojnë më shumë se një projekt propozim për aq kohë sa shuma e përgjithshme e ndarë nuk kalon shumën prej 8.000.000 Lek gjatë gjithë kohëzgjatjes së projektit ReLOaD (deri në janar 2020). 

Bashkia rezervon të drejtën të mos i alokojë të gjitha fondet që ka në dispozicion në rast se projekt-propozimet e paraqitura nuk i plotësojnë kriteret e përcaktuara. Kohëzgjatja e secilit projekt mund të shkojë nga 6 deri në 12 muaj. Projektet e përzgjedhura duhet të zbatohen në periudhën nga  Mars/2018 dhe Shkurt/2019.

 PËRSHTATSHMËRIA/PRANUESHMËRIA:

Pjesëmarrja në këtë thirrje publike është e hapur, në baza të barabarta, për të gjitha OShC-të e regjistruara zyrtarisht (shoqata/organizata apo fondacion) në përputhje me ligjet dhe rregulloret e në fuqi në Shqipëri. Të gjitha organizatat e shoqërisë civile të interesuara mund të gjejnë informata të hollësishme rreth kushteve për aplikim si dhe për kriteret për financimin e projekteve në Udhëzimin për Aplikant, që është pjesë përbërëse e dokumentacionit të thirrjes publike.

 DOKUMENTACIONI:

Dokumentacioni i aplikimit për thirrjen publike të Bashkisë Roskovec do të jetë i disponueshëm nga 15 Janar 2018 deri me 13 Shkurt  2018 pas dërgimit të një kërkese me e-mail në adresën sekretariaroskovec@yahoo.com ku duhet ta citoni emrin e organizatës së interesuar; ose duke u paraqitur personalisht në e Menaxhimit te Projekteve Sociale (Lagjia Nr.1 , Qendër Roskovec Bashkia Roskovec,). Të gjitha informatat e nevojshme, si dhe një version elektronik i paketës së aplikimit mund të gjendet edhe në web-faqen zyrtare të Bashkisë Roskovec www.bashkiaroskovec.gov.al  si dhe në web-faqen e UNDP (www.al.undp.org).

 Sesionet informuese (ditët e hapura) lidhur me këtë ftesë me OShC-të e interesuara për të aplikuar do të mbahen në Bashkinë e Tiranes me datën 5 Shkurt 2018 në ora 10:00  prane ambienteve te Keshillit Bashkiak, Tirane .

 Pyetje rreth ftesës publike mund të behën përmes e-mail adresës registry.al@undp.org, duke iu referuar thirrjes publike. Pyetjet mund të dërgohen deri me  12 Shkurt 2018, ndërsa përgjigjet do të jepen me shkrim brenda 3 ditëve pune që nga data e pranimit të pyetjeve përkatëse. Për qëllime transparence, përgjigjet do t’u dërgohen gjithashtu të gjithë aplikantëve të mundshëm, ose do të botohen në faqen e internetit të bashkisë dhe/ose UNDP.

 DORËZIMI I APLIKIMEVE:

Aplikimet e plotësuara (me të gjithë dokumentet mbështetëse) duhet të dorëzohen në tri (3) kopje të shtypura dhe një koje elektronike (CD apo USB), të vendosura në një zarf të vulosur mbi të cilin është shkruar referenca e thirrjes publike, përmes postës zyrtare apo personalisht, gjatë ditëve të punës (e hëne – e premte), nga ora 09:00 deri ora 16:00, në adresat në vijim:

 Adresa: Lagjia Nr.1 , Qendër Roskovec, Bashkia Roskovec

 Afati për dorëzimin e aplikimeve është data  16 Shkurt 2018, ora 16:00. Aplikimet e dorëzuara pas këtij afati do të  merren parasysh vetëm nëse vula postare tregon se data dhe koha e dërgimit ka qenë para mbylljes së afatit zyrtar. Pjesa e jashtme e zarfit duhet të përmbajë titullin e thirrjes për dorëzimin e propozimeve, emrin dhe adresën e plotë të kandidatit, emrin e plotë të projektit dhe mbishkrimin “Të mos hapet përpara hapjes zyrtare.” Formulari për regjistrimin e dokumentacionit të pranuar lëshohet nga përfaqësuesi i bashkisë. Të gjithë aplikantët që kanë paraqitur propozime, pavarësisht nëse pranohen ose jo, njoftohen me shkrim për vendimin e marrë për projekt-propozimin e tyre brenda 30 ditësh nga mbyllja e thirrjes publike. Rezultatet do të publikohen në faqen e internetit të bashkisë,  në tabelën e njoftimeve të bashkisë, dhe në  web-faqen e UNDP-së (www.al.undp.org).

Njoftim për përfituesit e Ndihmës Ekonomike

Njoftojmë të gjitha familjet përfituese të Ndihmës Ekonomike, personat që trajtohen me pagesë Paaftësie si dhe kujdestarët e tyre se : Brenda muajit Janar 2018 paraqituni pranë Raiffeisen Bank për të hapur numër llogarie pasi pagesat do të kalojnë në bankë.
Numrat e llogarisë duhet të sillen pranë zyrës së Ndihmës Ekonomike, pranë bashkisë Roskovec.
Ju faleminderit për mirëkuptimin!