Mbledhja e Këshillit Bashkiak

Në mbështetje të ligjit Nr.139/2015”Për  Vetëqeverisjen Vendore”,Neni 17,53 i tij,njoftoheni se ditën e Premte  datë 29.05.2020,ora 1100, në sallën e madhe të Pallatit të Kulturës ,organizohet mbledhja e Këshillit Bashkiak mbledhje e radhës. Lutemi të paraqiteni në mbledhje me maska dhe dorashka,ne do ju sigurojmë ruajtjen e distancës të vendeve në sallë .Rendi i ditës:

  1. Miratimi i rendit të ditës së mbledhjes.
  2. Informacion mbi Vendimet e Këshillit të mbledhjes së muajit Prill 2020.
  3. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar të Këshillit Bashkiak.
  4. Për dhënien e Ndihmës Ekonomike nga fondi i kushtëzuar deri në 6% për periudhën 1-30 Prill 2020.
  5. Për shpronësimin për interes publik,të pasurive të paluajtshme pronë private,që preken nga projekti “Përmirësimi i furnizimit me ujë të pijshëm për qytetin e Roskovecit”
  6. Për miratim dhe transferim fondesh në Buxhetin e Bashkisë Roskovec për vitin 2020.
  7. Për miratimin e raportit vjetor të konsoliduar të zbatimit të buxhetit të vitit 2019.
  8. Rregullore për funksionimin e tregut publik.
  9. Diskutime dhe komente të qytetarëve.

Shënim:Projekt-vendimin e pikës Nr.8 të rendit të ditës do ua vëmë në dispozicion ditën e mbledhjes.

 

Thirrja e III-të për projekt Propozime ReLOaD- Bashkia Roskovec

Për të gjitha Organizatat e Shoqërisë Civile.

Në kuadër të shpalljes së Thirrjes së III -të për projekt- propozime të Programit Rajonal për Demokraci Lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD), Bashkia Roskovec ka kënaqësinë t’ju ftojë të bëheni pjesë e një takimi për përcaktimin e prioriteteve për Thirrjen e III-të për projekt propozime që do të shpallet në Mars 2020.
Ky aktivitet organizohet me datë 19 Shkurt 2020, në orën 11:30 , pranë Qendrës Social Komunitare Roskovec.
Në bashkëpunim me Organizatat e Shoqërisë Civile do të përcaktojmë fushat prioritare si dhe do të përzgjedhim përfaqësuesin e shoqërisë civile si anëtar të komisionit të vlerësimit të projekt propozimeve.
Jeni të lutur të konfirmoni pjesëmarrjen tuaj brenda datës 17 Shkurt 2020 në adresën e e-mailit everina.tafa@bashkiaroskovec.gov.al.
Ju ftojmë të jepni kontributin tuaj në këtë takim.
#ReLOaD
#UNDP
#BashkiaRoskovec

Mbledhja e Këshillit Bashkiak

Në mbështetje të ligjit Nr.139/2015”Për  VetëqeverisjenVendore”,Neni 17,53 i tij,njoftoheni se ditën e Premte datë24.01.2020,ora 1500, te salla e mbledhjeve të këshillit ,organizohet mbledhja e Këshillit Bashkiak,mbledhje e radhës, me rend dite :

1. Informacion mbi Vendimet e Këshillit të mbledhjes së muajit Dhjetor 2019.
2. Mbi miratimin e mandatit të anëtarit të Këshillit të Bashkisë Roskovec.
3. Për dhënien e Ndihmës Ekonomike nga fondi i kushtëzuar deri në6% për periudhën 1-31 Dhjetor 2019.
4. Për miratimin e kritereve për familjet në nevojë që do të trajtohen me Ndihmë Ekonomike,nga fondi i kushtëzuar deri në 6% për bllok-ndihmën për vitin 2020.
5. Për një ndryshim në VKB Nr.116 datë 20.12.2019 “Për miratimin e buxhetit,numrit maksimal të punonjësve të bashkisë dhe ndërmarrjeve vartëse si dhe niveli maksimal i pagave për vitin 2020”.
6. Për ndryshim të Buxhetit 2020 nga zbatimi i projektit “Forcimi i mekanizmit të kordinuar të referimit të rasteve të dhunës në familje në Bashkinë Roskovec” me financim të UNDP-së
7. Për një ndryshim në Vendimin Nr.105 datë 22.11.2019 “Për miratimin e Paketës Fiskale për vitin 2020”.
8. Për miratimin e listës së inventarit të pronave pyje/kullota që transferohen në pronësi të Bashkisë Roskovec.
9. Për një shtesë të listës së inventarit,miratuar me VKM Nr.1210 datë 11.12.2009 “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore,në Komunën Kuman,të Qarkut të Fierit”
10. Për një ndryshim në listën e inventarit,miratuar me VKM Nr.770 datë 24.09.2010 “Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike,shtetërore që transferohen në pronësi ose në përdorim të Bashkisë Roskovec,të Qarkut të Fierit”.
11. Informacion mbi vendimin për miratimin e tarifave të shërbimit të furnizimit me ujë dhe largimin e ujërave të ndotura për shoqërinë Ujësjellës-Kanalizime Sh.A Roskovec.
12. Informacion drejtuar Këshillit nga Ujësjellës-Kanalizime Sh.A Roskovec.
13. Të ndryshme.