Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Koordinatori

Të dhënat për Koordinatorin për të drejtën e informimit

1. Emrit mbiemrit të Koordinatorit: Delina Hoxha
2. Adresës postare/elektronike të tij: delina.hoxha@bashkiaroskovec.gov.al
3. Orarit të punës: 08:00-16:00

Kompetencat e koordinatorit për të drejtën e informimit

1. Koordinatori për të drejtën e informimit ushtron kompetencat e mëposhtme:

a. i mundëson çdo kërkuesi të drejtën për t’u njohur me informacionin publik, sipas këtij ligji, duke u konsultuar me dokumentin origjinal ose duke marrë një kopje të tij;

b. krijon, mban, publikon dhe përditëson regjistrin e kërkesave dhe përgjigjeve brenda afatit të parashikuar në pikën 1, të nenit 8, të këtij ligji;

c. bashkërendon punën për plotësimin e kërkesave për informacione brenda afateve dhe sipas mënyrës së parashikuar në këtë ligj;

d. regjistron kërkesat për informacion dhe cakton një numër rendor për secilën prej tyre;

e. dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar;

f. verifikon rastet për dhënien falas të informacionit qytetarëve, sipas parashikimit të pikes 5, të nenit 13, të këtij ligji;

g. kryen njoftimet paraprake, sipas neneve 14 dhe 15, të këtij ligji, si dhe komunikon me kërkuesin, sipas nevojës për trajtimin e kërkesës për informacion publik.

Facebook
Facebook