Të rinjtë janë shtylla kryesore e një shoqërie dhe ata që do të përcaktojnë të ardhmen e çdo shoqërie të caktuar.
➡️Për këtë arsye Bashkia Roskovec i ka prioritizuar projektet për të rinjtë si nga projektet më të nevojshme dhe kryesore.
Kemi filluar një tjetër projekt “ Bordi Rinor Këshillmor”, i cili ka për qëllim të përmirësojë politikat dhe praktikat lokale për angazhimin rinor në vendosjen e prioriteteve dhe vendimmarjen lokale.
Bordi Rinor Këshillimor do të ngrihet në kuadrin e projektit “Për një pjesëmarrje reale të të rinjve në vendim marrjen lokale në bashkitë Roskovec dhe Ura Vajgurore” nga projekti i USAID, “Zhvillimi i Përshpejtuar i Shoqërise Civile” zbatuar nga shoqata NEW BRIDGES BERAT.
Bordi Rinor Këshillimor do të funksionojë si një strukturë këshilluese nga të rinjtë për të rinjtë pranë Këshillit Bashkiak Roskovec dhe do të ketë për qëllim rritjen e përfaqësimit të të rinjve të Bashkisë Roskovec në nivel lokal në të gjitha fazat e vendimmarrjes e hartimit të politikave për të rinjtë.
Rinia është e ardhmja jonë.
Investojmë sot për një të ardhme më të mirë!
#RiniAktive
#BordiRinorKëshillmor
#NewBridgesBerat
#BashkiaRoskovec

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).